Opleiding VeiligheidsCoach

      Bel gerust

Lastig gedrag en agressie op de werkvloer voorkomen vraagt om een samenhangend pakket van maatregelen, gericht op preventie en permanente aandacht. De VeiligheidsCoach speelt hierin een belangrijke rol als aanspreekpunt, aanjager, motivator maar ook als verbindende schakel tussen beleidsmakers en uitvoerenden.  De VeiligheidsCoach kijkt samen met het team hoe werkzaamheden veiliger kunnen worden gemaakt zodat lastig gedrag en agressie worden voorkomen.

Doel training veiligheidscoach ag04

In deze training leer je hoe je preventief risicovolle situaties (samen met het team) kunt analyseren, hiervoor verbetervoorstellen doet en deze vertaalt naar concrete acties. Je leert hoe je collega’s op de werkvloer kan informeren, coachen en instrueren en op welke wijze je een bijdrage levert aan het veiligheidsbeleid op een afdeling en in de organisatie.

Instroomniveau

De veiligheidscoach moet op teamniveau processen kunnen doorzien en teamgesprekken kunnen leiden terwijl er gevoelige onderwerpen op de agenda staan. Dit alles maakt dat de veiligheidscoach over flink wat competenties moet beschikken om zich goed te kunnen bewegen. Denk aan aandacht en begrip tonen, kunnen luisteren/vragen/doorvragen, analyseren, overtuigen en beïnvloeden. In het algemeen stellen we dat het werk-/denkniveau MBO+ is.

Programma inhoud training veiligheidscoach

De training Veiligheidscoach is een maatwerkprogramma. De trainer begint met een  gerichte intake op locatie bij de opdrachtgever en verzamelt informatie over onder andere de beginsituatie en het gewenste resultaat. Daarnaast vult elke deelnemer een intakeformulier in. Hierin wordt o.a. gevraagd naar ervaringen met agressie, casuïstiek, verwachtingen en leerwensen. Op basis van het verzamelde materiaal maakt de trainer het programma op maat.

Tijdens dag 1 komen de volgende onderwerpen onder meer aan de orde:

 • Verkrijgen van inzichten in agressie: vormen, ontstaan en effecten van agressie op mens en organisatie;
 • Rollen en de invloed van de (eigen) houding;
 • De-escalatietechnieken;
 • Oefenen van vaardigheden;
 • Wat is nodig voor een veilige omgeving?
 • Risicovolle situaties signaleren en analyseren (m.b.v. basisregels, modellen);
 • Preventieve maatregelen en de vertaling naar het zorgleefplan;
 • Borging; agressie als blijvend aandachtspunt in de organisatie. Middelen, maatregelen, teamgesprekken en –discussie (bege)leiden.

Op dag 2

 • Terugkoppeling van de voorgaande periode;
 • Coaching en coachingsrollen;
 • Gespreksvaardigheden;
 • Weerstand;
 • Geven van feedback;
 • Oefenen van vaardigheden en casuïstiek met acteur.

Verwachte resultaten training veiligheidscoach

Na afloop van de training ken je

 • de verschillende vormen van agressie en oorzaken van het ontstaan;
 • de invloed van het eigen gedrag op ontstaan van agressie;
 • de verschillende de-escalatietechnieken;
 • het belang van een goede individuele en teamopvang na een incident;
 • effectieve maatregelen om agressie te voorkomen.

kan je

 • risicovolle situaties in de directe zorgverlening en de organisatie vroegtijdig signaleren, herkennen en analyseren;
 • risicovolle situaties en/of agressie-incidenten in teams bespreekbaar maken;
 • (samen met het team) verbetervoorstellen doen en uitvoeren;
 • een bijdrage leveren aan de teamdiscussie over de wijze waarop men met agressie van cliënten en hun familie om wil gaan;
 • collega’s op de werkvoer voor te lichten, te coachen en te instrueren naar veilig gedrag en zo agressie-incidenten te voorkomen;
 • collega’s stimuleren om incidenten te melden;
 • visie en aanpak op agressie en geweld uitdragen;
 • een bijdrage leveren aan preventie van agressie door cliënten;
 • een bijdrage leveren aan het veiligheidsbeleid op de afdeling/in de organisatie.

begrijp je

 • het belang van een structurele aanpak van agressie;
 • dat registratie en analyse van incidenten bijdraagt aan een veilige werkomgeving.

Materiaal

Er wordt gebruik gemaakt van, voor de sector relevant bronmateriaal. Alle deelnemers ontvangen een uitgebreid handboek Veiligheidscoach van Corpus Sanum.

Hiermee versterk je de verbinding tussen de mensen op de werkvloer en de beleidsmakers

Deze training is alleen als incompany mogelijk

Helaas is deze cursus nog niet ingepland. Neem contact met ons op.

Helaas is het nog niet mogelijk om jezelf in te schrijven voor deze cursus. Neem contact met ons op.