Strategisch opleiden

Opleidingsadvies

Corpus Sanum adviseert en ondersteunt werkgevers bij het opstellen van (strategische) opleidingsplannen. Daarbij werken we samen met onze zeer ervaren partner: Inextern, Human Results. Een ijzersterke en doeltreffende combinatie

Waarom strategisch opleiden?

De wereld om ons heen verandert. Bezuinigingen, fusies maar ook specialisaties vragen om meer flexibiliteit en focus. Het overheidsbeleid stimuleert de marktwerking in de zorg. De zorgsector wordt zo onder andere gedwongen (steeds meer) aandacht te geven aan de concurrentiepositie. Logischerwijs is de cultuur binnen zorginstellingen hier meestal niet geheel op ingericht. Immers, zorginstellingen hebben in de missie/visie de zorg (specialisatie) centraal vooral staan. Echter, de veranderende omgeving krijgt steeds meer invloed en dwingt daardoor tot strategisch nadenken over marktwerking en concurrentie.

Concurrentiepositie

Een sterke concurrentiepositie wordt verkregen of behouden als een organisatie zich kan profileren op die competenties waarin zij zich onderscheidt. Dit is aanleiding tot nadenken over de juiste (aanvullende) competenties binnen zorg en welzijn, m.n. ziekenhuizen.

Strategisch plan versus scholings(jaar)plan

Zoals gezegd dwingen de verandering en de organisatie om na te denken over de gevolgen, ook ten aanzien van het personeelsbeleid. De antwoorden hierop staan verwoord in het strategisch opleidingsplan. Op basis hiervan wordt het operationele opleidings(jaar)plan geschreven en vormgegeven. Hierin staat welke opleidingen en trainingen nodig zijn om benodigde competenties te verkrijgen en (nog belangrijker) medewerkers mee te krijgen in de ontwikkelingen.

Wat zijn de kosten?

Hoe ver onze ondersteuning gaat is afhankelijk van verschillende factoren. Denk aan het eigen kennisniveau, de beschikbare tijd van de eigen medewerkers, de hoeveelheid informatie die al voorhanden is. In een eerste kennismakingsgesprek inventariseren we de stand van zaken en maken we een inschatting van omvang van de werkzaamheden. We werken op regiebasis wat wil zeggen dat we samen met u periodiek (meestal maandelijks) de vereiste werkzaamheden vaststellen. Elke maand ontvangt u achteraf een factuur met specificatie van de werkzaamheden.

Wat levert het op?

Allereest krijgt u hiermee toegang tot de subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg’. Maar een goed strategisch opleidingsplan dient natuurlijk een nog belangrijker doel; Het (snel en doelgericht) kunnen spelen op veranderingen en daarmee het versterken van de concurrentiepositie in de zorgmarkt.

Denk aan ontwikkelingen en veranderingen op demografisch (o.a. vergrijzing en afname beroepsbevolking), economisch (recessie), technisch (o.a. e-learning) en politiek (o.a. wijzigingen in het zorgstelsel, verhoging pensioengerechtigde leeftijd) gebied.

Het zorgt onder andere voor:

  • gekwalificeerde, competente en gemotiveerde medewerkers;
  • vitale en wendbare (oudere) medewerkers;
  • een vergroting van de aantrekkelijkheid als werkgever in een (afnemende) arbeidsmarkt.

Wilt u meer weten over strategisch opleiden?

Bel 024 348 24 95     of      stuur een e-mail